Одрекување од одговорност

Форум Зивилер Фриденсдинст(форумЗФД) д.В. настојува да обезбеди точни и комплетни информации на оваа веб страница.Сепак, Форум Зивилер Фриденсдинст(форумЗФД) д.В.не може да гарантира за ажурираноста,точноста и комплетноста на сите овие информации дадени на веб страната.Ова особено важи за сите линкови на кои се однесува веб страната директно или индиректно.Со оглед на фактот дека форумот Зивилер Фриденсдинст не влијае врз промена на содржината на вакви страници со линкови, не може ни да се смета за одговорен за нивните содржини.Затоа релевантните даватели на вакви содржини или сопствениците на веб-страници се единствените кои се одговорни за содржините на овие веб-страници, а не форумот Зивилер Фриденсдинст д.В.Освен тоа,форумот Зивилер Фриденсдинст д.В.го задржува правото да ја смени,дополни или исправи информацијата дадена на веб страницата.

Одрекување од авторските права

Сите текстови, фотографии и други информации објавени на веб страницата се изложени на авторски права.Освен ако не е поинаку наведено,носителот на таквите права е Форум Зивилер Фриденсдинст д.В. или врши такви права во име и за сметка на носители на соодвентни авторски права.Секоја репродукција,дистрибуција,складирање,пренос и репродукција или користење на содржините за комерцијални цели е строго забрането без писмена согласност на Форум Зивилер Фриденсдинст д.В. или негови претставници.

Форум Зивилер Фриденсдинст(форумЗФД) д.В.