MOHIM I PËRGJEGJËSISË

Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e. V., përpiqet të ofrojë informacione korrekte dhe të plota në këtë faqe të internetit. Sidoqoftë, “Forum Ziviler Friedensdienst e. V. “, nuk mund të jetë përgjegjëse ose të garantojë aktualizimin, saktësinë dhe plotninë e të gjitha informacioneve të ofruara në këtë faqe të internetit. Kjo vlenë veçanërisht për të gjitha linqet, të cilave u referohet kjo faqe e internetit, në mënyrë direkte apo indirekte. Duke pasur parasysh faktin se “Forum Ziviler Friedensdienst e.V”,nuk ka ndikim në ndryshimin e përmbajtjes së këtyre faqeve të internetit, atëherë nuk mund të jetë përgjegjëse për përmbajtjen e tyre. Rrjedhimisht, ofruesit relevantë të këtyre përmbajtjeve ose poseduesit e faqeve të internetit, të cilave u referohemi, janë ekskluzivisht përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve të internetitm, e jo “Forum Ziviler Friedensdienst e. V”. Megjithatë, “Forum Ziviler Friedensdienst e. V. “,rezervon të drejtën për të ndryshuar, shtuar apo korrigjuar informacionet e ofruara në faqen e internetit të “Forum Ziviler Friedensdienst e. V. “ 

MBI  TE DREJTEN AUTORIALE

Të gjitha tekstet, fotografitë dhe informacionet e tjera të publikuara në faqen e internetit janë të mbrojtura nga e drejta autoriale.

Derisa nuk deklarohet ndryshe, mbajtësi i kësaj të drejte është “Forum Ziviler Friedensdienst e. V. “, i cili ushtron këtë të drejtë në emër të poseduesit relevant të së drejtës autoriale. Ndalohet çfarëdo lloj riprodhimi, shpërndarje, ruajtje, transmetimi ose shfrytëzimi i përmbajtjes, për qëllime komerciale pa pajtimin në formë të shkruar, të” Forum Ziviler Friedensdienst e. V. “ose përfaqësuesve të tij.

© Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e. V.