O suočavanju s prošlošću (web stranica)

Nakon oružanih konflikata u bivšoj Jugoslaviji veliki broj pojedinaca i organizacija civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana je posvetilo svoj rad procesu suočavanja sa prošlošću (DwP), sprečavanju konflikata i izgradnji mira.  

Veliki broj organizacija, inicijativa i pojedinaca je uključeno u proces suočavanja sa prošlošću i postoje brojne aktivnosti i publikacije u ovoj oblasti.

U cilju očuvanja ovih važnih rezultata rada organizacija, inicijativa i pojedinaca sa Zapadnog Balkana, Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD) je odlučio razviti resursnu platformu o temama koje se odnose na suočavanje sa prošlošću i ponuditi ovu platformu svim interesnim stranama koje je žele koristiti. Ova regionalna web stranica sa fokusom na teme vezane za suočavanje sa prošlošću na Zapadnom Balkanu je prva resursna platforma ove vrste i služi kao regionalna baza podataka za sve organizacije, pojedince i inicijative u regiji koje djeluju u ovoj oblasti. U okviru nje će se također prikupljati publikacije, dokumenti i članci o ovoj temi. Korisnici ove resursne platforme su nevladine organizacije, članovi državnih institucija uključenih u proces suočavanja sa prošlošću, članovi akademske zajednice, civilnog društva, umjetničkih krugova, novinari, mladi i svi drugi akteri zainteresovani za ovu temu. Web stranica je dostupna na engleskom, albanskom, makedonskom i BHSC (bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku).

 

O organizaciji forumZFD

forumZFD smatra da je regionalni pristup vrlo važan za proces suočavanja sa prošlošću i pomirenje na Zapadnom Balkanu i zbog toga smatramo da ova platforma može biti korisna u ovom procesu.

Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD) je njemačka organizacija koja je osnovana 1996. godine. Ona obučava i šalje mirovne stručnjake u konfliktne regije gdje rade zajedno sa lokalnim partnerima u cilju promoviranja mirnog suživota i nenasilnog rješavanja konflikata.

Na Zapadnom Balkanu fokus je na projektima u oblasti suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju dijaloga između suprotstavljenih strana. To uključuje projekte medijacije u školama, podršku civilnom društvu ili jačanje kapaciteta medija u cilju konstruktivnijeg pristupa suočavanju sa prošlošću.

Strateški partner forumZFD na Zapadnom Balkanu je pax christi u biskupiji Aachen.

 

 

 

 

Za više informacija o forumZFD molimo posjetite www.forumZFD.de.

Za više informacija o aktivnostima na Zapadnom Balkanu u svakoj od zemalja pratite nas na sljedećim Facebook stranicama: